fbpx

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) przedstawia sposób, w jaki przetwarzamy identyfikujące Cię informacje (Twoje „dane

osobowe”) zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem www.smartmi-polska.pl.oraz profili w mediach

społecznościowych (Facebook, Instagram), należących lub prowadzonych przez nas (dalej łącznie oraz każda z osobna jako „Strona

Internetowa”) lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na niej narzędzi, a także w związku z zamówieniem,

nabyciem i korzystaniem z produktów oferowanych przez nas. W szczególności, Polityka wskazuje także sposób, w jaki

wykorzystujemy dane osobowe zbierane w związku z funkcjonowaniem Strony Internetowej. Dane osobowe mogą być również

przetwarzane w celu komunikacji z Tobą (np. w sytuacji złożenia reklamacji, nadsyłanych zapytań itp.).

Niniejsza Polityka odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 

Administrator danych osobowych


Administratorem Twoich danych osobowych jest Robert Błędowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INNPRO Robert

Błędowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 65c

i identyfikujący się numerem NIP 6423040197, REGON 243139422, posiadający adres e-mail: [email protected]

tel. 533 234 303.


Przetwarzanie danych osobowych


Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe, które nam podajesz tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli

dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są, w zależności od

sytuacji, w następujących celach:

• nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, rozwiązanie i prawidłowa realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym

prowadzenie konta użytkownika na Stronie Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• wysyłanie newslettera zawierającego informację handlową dotyczącą Produktów oraz nowości na Stronie Internetowej, w tym ofert

promocyjnych, o ile wyrazisz na to zgodę ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

• realizacja składanych przez Ciebie zamówień na Produkty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• rozpatrywanie składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit.

b RODO);

• obsługa innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO);

• marketing bezpośredni, o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

• wywiązanie się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe

(np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

• realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. dochodzenie przez nas roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami,

przeciwdziałanie nadużyciom lub oszustwom, reakcja na zapytania, skargi, sugestie) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku,

w którym podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda (newsletter, marketing bezpośredni), masz prawo

w dowolnym momencie wycofać zgodę; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy

na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Podanie danych


Podajesz nam swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych

adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną, w tym wyświetlenie dopasowanych

informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych na Stronie Internetowej, oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów

Produktów oferowanych na naszej Stronie Internetowej.


Okres przetwarzania


Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc – w zależności

od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej – do momentu, w którym:

• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

lub

• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy nami a Tobą

lub

• cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych

była udzielona nam przez Ciebie zgoda (newsletter, marketing bezpośredni)

lub

• zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania

Twoich danych był uzasadniony interes Administratora. Odbiorcy danych osobowych


Będziemy przekazywać Twoje dane:


• podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym,

kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym

na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta;

• organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie;

• organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom, w przypadku, gdy będzie to konieczne

dla naszej obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez nas roszczeń. Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za

pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane osobowe

obejmujące: imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator klienta przypisany

Państwu przez podmiot obsługujący płatności temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności. Nie będziemy przekazywać Twoich

danych osobowych do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Twoje uprawnienia


W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, posiadasz następujące uprawnienia:

• uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe;

• żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

• żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora;

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną

sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych

interesach realizowanych przez Administratora), a także – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu

bezpośredniego – w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe postępujemy niezgodnie z prawem).


Pliki Cookies


Pliki Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie informacje, składające się z szeregu liter i cyfr, wysyłane przez Stronę Internetową

i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze,laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania stron

internetowych. W plikach tych znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych,

np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy serwisu internetowego („Pliki Cookies”).

Pliki Cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych

treści oraz dopasowania reklam. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Administrator wykorzystuje Pliki Cookies (i podobne dane przeglądarki np. ciasteczka Flash) w następujących celach:

• zapamiętywania informacji o Twojej sesji,

• statystycznych,

• marketingowych,

• udostępniania funkcji Strony Internetowej,

• zapobiegania oszustwom,

• oceny realnego zainteresowania Stroną Internetową,

• poznania sposobu, w jaki korzystasz ze Strony Internetowej,

• stałego udoskonalania Strony Internetowej oraz dostępnych na niej zakładek i dostosowywania jej do Twoich potrzeb.

Możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania Plików Cookies. Wyłączenie możliwości

zapisywania Plików Cookies może ograniczyć lub wyłączyć funkcjonalność Strony Internetowej. Jeżeli podejmujesz decyzję o dalszym

korzystaniu ze Strony Internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz tym samym zgodę na zapisywanie Plików Cookies

na urządzeniu końcowym, którego używasz i wykorzystywanie ich przez Administratora. Z kolei jeśli Twoja przeglądarka jest

skonfigurowana na odrzucanie ciasteczek z naszej Strony Internetowej, nie będziesz w stanie dokonać zakupu lub skorzystać

z niektórych funkcji na naszej Stronie Internetowej, takich jak przechowywanie Produktów w koszyku lub otrzymanie

spersonalizowanych rekomendacji. W związku z tym silnie zachęcamy, aby ustawić akceptowanie ciasteczek z naszej Strony

Internetowej w przeglądarce internetowej.Dodatkowe informacje na temat Plików Cookies i innych technologii można znaleźć m.in.

pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub http://www.youronlinechoices.com/pl/ lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki

internetowej. Administrator współpracuje z Google Analytics, będącym serwisem zewnętrznym, który może zamieszczać

Pliki Cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Administrator może przetwarzać również zanonimizowane dane eksploatacyjne

związane z korzystaniem przez Ciebie ze Strony Internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych

w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby

odwiedzające stronę internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.


Bezpieczeństwo danych


Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym

stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której

zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi

przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby,

posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.


Postanowienia końcowe


Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 26.07.2019 r. O jej ewentualnych zmianach poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem,

nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie

internetowej W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia

10 maja 2018 roku (Dz.U. Dz.U.2018.1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U.2017.1219 t.j.) oraz aktów wykonawczych, wydanych na ich podstawie.